top of page

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI MOTOCYKLI Moto Mio Sp. z o.o. Sp. K.

 

I. DEFINICJE

 

 1. WYNAJMUJĄCY - Moto Mio Sp. z o.o. Sp. K., ul. Zakopiańska 171a, 30-435 Kraków. NIP 6793114924, REGON 362231874,
  KRS 0000570519

 2. NAJEMCA- wskazana w umowie najmu osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje zdolność prawna, w szczególności osobowe spółki prawa handlowego.

 3. KIEROWCA - osoba pełnoletnia posiadająca ważne prawo jazdy w rozumieniu prawa polskiego, uprawniające do prowadzenia Pojazdu stanowiącego przedmiot najmu.

 4. PRZEDMIOT NAJMU - konkretny model Pojazdu znajdujący się w ofercie Wynajmującego

 5. CZYNSZ - wynagrodzenie przysługujące Wynajmującego za wynajęcie Pojazdu każdorazowo ustalane dla konkretnego modelu pojazdu na cały okres najmu.

 6. OPŁATA WSKAZANA W TABELI - opłata, którą Najemca jest zobowiązany zapłacić Wynajmującemu niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego w związku z ubezpieczeniem Pojazdu.

 7. OKRES NAJMU - wskazany w rezerwacji oraz umowie najmu czas trwania najmu Pojazdu

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

§ 1

 

Regulamin określa zasady prawidłowego użytkowania Pojazdu będącego przedmiotem najmu (dalej: „Pojazd”), prawa
i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego.

 

§ 2

 

 1. Pojazd może być wynajęty wyłącznie osobie w wieku co najmniej 18 lat, posiadającej ważne prawo jazdy w rozumieniu prawa polskiego. Pozytywna weryfikacja prawa jazdy przez Wynajmującego zapewnia Najemcy, iż spełnia on wymogi prawne pozwalające na prowadzenie Motocykla.

 2. W przypadku gdy Najemcą jest osoba prawna, Najemca zobowiązany jest do wskazania Kierowcy.

 

§ 3

 

 1. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania sposobu realizacji postanowień umowy najmu oraz niniejszego regulaminu, a w szczególności wykorzystania i stanu Pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia ww. dokumentów.

 2. W wynajmowanym Pojeździe może być zainstalowany lokalizator GPS wraz z urządzeniem umożliwiającym Wynajmującemu blokadę rozrusznika w przypadku naruszenia postanowień umowy najmu przez Najemcę. W szczególności blokada rozrusznika może nastąpić w przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z umowy najmu lub niedozwolonego wyjazdu poza granice kraju.

 

§ 4

 

O ile nie ustalono inaczej, wszelkie należności za najem Pojazdu Najemca zobowiązany jest regulować bezgotówkowo, dokonując wpłaty na rachunek bankowy Wynajmującego o numerze 29 8619 0006 0010 0254 8911 0001  prowadzony  przez Małopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą  w Skawinie.

 

III. REZERWACJA

 

§ 5

 

 1. Najemca ma możliwość rezerwacji Przedmiotu Najmu drogą telefoniczną pod numerem 12 655 45 65, mailową  pod adresem: biuro@motomio.pl lub osobiście w biurze Wynajmującego.

 2. Warunkiem zarezerwowania Przedmiotu Najmu jest uiszczenie przez Najemcę opłaty rezerwacyjnej w kwocie wskazanej przez Wynajmującego.

 3. Z chwilą uiszczenia opłaty rezerwacyjnej, Przedmiot Najmu zostaje zarezerwowany dla Najemcy na okres wskazany
  w rezerwacji (Okres Najmu).

 4. Rezerwacja obowiązuje do daty i godziny wskazanej jako początek Okresu Najmu.

 5. W przypadku zawarcia umowy najmu, oplata rezerwacyjna jest zwracana Najemcy lub zaliczana na poczet opłat związanych z najmem Przedmiotu Najmu.

 6. W przypadku niezawarcia umowy najmu najpóźniej w momencie wskazanym jako początek Okresu Najmu, opłata rezerwacyjna przepada na rzecz Wynajmującego

IV. ZAWARCIE UMOWY, KAUCJA, PRZEDŁUŻENIE UMOWY, ZWROT PRZEDMIOTU NAJMU

§ 6

 1. Warunkiem oddania Najemcy do korzystania Przedmiotu Najmu jest podpisanie przez Najemcę umowy najmu, której integralną częścią jest niniejszy regulamin. Podpisanie umowy najmu lub aneksu do umowy najmu następuje w biurze Wynajmującego.

 2. W przypadku, gdy Najemcą jest osoba fizyczną, wówczas może to być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, legitymująca się ważnym dowodem osobistym (a w przypadku obcokrajowców - ważnym paszportem), posiadająca ważne prawo jazdy (ważne uprawnienia) uprawniające do kierowania Przedmiotem Najmu. Te same wymagania musi spełniać dodatkowy Kierowca Przedmiotu Najmu, o ile został on wskazany w umowie najmu. Wyznaczenie przez Najemcę dodatkowego kierowcy wiąże się z obowiązkiem uiszczenia dodatkowej, jednorazowej opłaty wskazanej w umowie najmu.

 

§ 7

 1. Przedmiot Najmu może być prowadzony wyłącznie przez Najemcę lub dodatkowego Kierowcę, o ile został on wskazany
  w umowie najmu.

 2. Najemca zobowiązany jest zapoznać dodatkowego Kierowcę, wskazanego w umowie najmu, z zasadami korzystania
  z Przedmiotu Najmu opisanymi w umowie najmu oraz niniejszym regulaminie.

 3. Najemca odpowiada za działania dodatkowego Kierowcy jak za swoje.

§ 8

 1. Umowa najmu jest zawierana na czas oznaczony, każdorazowo określony w umowie najmu.

 2. Czynsz za wynajem Przedmiotu Najmu za każdym razem określony jest w umowie najmu  i uwzględnia długość okresu najmu.

 3. W momencie podpisania umowy najmu, Najemca uiszcza opłatę za korzystanie z Przedmiotu Najmu w okresie wskazanym w umowie.

 4. Jednocześnie z uiszczeniem czynszu Najemca uiszcza również kaucję w wysokości określonej w umowie, stanowiącą finansowe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy i przeznaczona jest na rekompensatę ewentualnej szkody oraz opłat wskazanych w umowie.

 5. Kaucja może być wpłacona w trzech różnych formach: kartą, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego. Wpłata kaucji musi nastąpić przed wydaniem Pojazdu. W przypadku wpłaty przelewem, za datę wpłaty uważa się dzień zaksięgowania środków na rachunku Wynajmującego.

 6. Jeżeli nie wystąpią podstawy do zatrzymania kaucji zostanie ona zwrócona Klientowi w kwocie nominalnej bez odsetek
  w gotówce, w dniu oraz miejscu zwrotu pojazdu.

 7. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzeń Pojazdu lub wydania Najemcy Pojazdu niekompletnego kaucja podlega zatrzymaniu.

 8. Kaucja zostanie rozliczona w momencie zwrotu Wynajmującemu Przedmiotu Najmu.

§ 9

 1. Przekazanie Najemcy pojazdu nastąpi na podstawie protokołu wydania pojazdu stanowiącego załącznik do umowy.

 2. Wynajmujący przekazuje Najemcy Przedmiot Najmu do oględzin przed podpisaniem umowy najmu.

 3. Wszelkie zastrzeżenia do Przedmiotu Najmu Najemca zobowiązany jest odnotować w protokole wydania Pojazdu pod rygorem braku możliwości powoływania się na te zastrzeżenia w późniejszym czasie.

§ 10

 1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu w określonym umową terminie oraz miejscu, w stanie technicznym jak
  w chwili wydania go Najemcy, czystego, ze stanem paliwa jak przy wydaniu oraz z przekazanym wyposażeniem dodatkowym.

 2. Zwrot Pojazdu w miejscu innym niż ustalone w chwili zawarcia umowy najmu jest dopuszczalny po porozumieniu
  z Wynajmującym, za zapłatą Opłaty wskazanej w Tabeli Opłat.

 3. W przypadku gdy Najemca zwróci Wynajmującemu Pojazd przed terminem określonym w umowie, Najemcy nie przysługuje żadna rekompensata za niewykorzystany czas określony w umowie.

 4. Jeżeli z rożnych względów nie jest możliwe sporządzenie protokołu zdawczego w momencie zwrotu Pojazdu,
  w szczególności gdy Pojazd jest brudny lub oddany jest w miejscu nieoświetlonym, Wynajmujący sporządzi protokół odbiorczy samodzielnie tak szybko jak będzie to możliwe (np. po umyciu Pojazdu). Wówczas przyjmuje się że stan Pojazdu jest zgodny z opisem podanym przez Wynajmującego w dacie nieprawidłowego zwrotu Pojazdu.

 5. Wynajmujący wykona szczegółowe oględziny w autoryzowanym serwisie, celem weryfikacji uszkodzeń ukrytych powstałych w trakcie używania Pojazdu przez Najemcę w szczególności niewidocznych lub trudnych do ujawnienia w trakcie oględzin opisanych w ust. 3. Protokół z oględzin szczegółowych zostanie dostarczony Najemcy w terminie 30 dni od daty zdania pojazdu pocztą elektroniczną. Najemca wyraża zgodę na obciążenie go kosztami ewentualnych napraw
  i zobowiązuje się je pokryć w terminie wyznaczonym przez Użyczającego.

 6. W przypadku oddania Pojazdu niezatankowanego Najemca zostanie obciążony opłatą zgodnie z Tabelą Opłat.

 7. W przypadku oddania Pojazdu nieumytego Najemca zostanie obciążony opłatą zgodnie z Tabelą Opłat.

 8. W dacie odbioru Przedmiotu Najmu zostanie sporządzony protokół odbioru Przedmiotu Najmu, który określi stan techniczny i wizualny Przedmiotu Najmu w momencie jego przekazania Wynajmującemu przez Najemcę.

 9. Przedłużenie okresu najmu jest możliwe wyłącznie przed upływem dotychczasowego terminu umownego pod warunkiem podpisania aneksu do umowy najmu i zapłaty odpowiedniej opłaty przez Najemcę za wydłużony okres najmu. Przedłużenie okresu najmu jest wyłączone w przypadku uprzedniego zarezerwowania Pojazdu przez osobę trzecią.

 10.  Zamiar przedłużenia okresu najmu Pojazdu musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu.

 11.  W przypadku niezwrócenia Przedmiotu Najmu w miejscu i czasie wskazanych w umowie najmu i nie przedłużenia okresu najmu, Najemca zobowiązany jest uiścić na rzecz Wynajmującego wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z Przedmiotu Najmu w wysokości określonej w Tabeli Opłat. Powyższe nie wyklucza możliwości niezwłocznego podjęcia przez Wynajmującego czynności zmierzających do przywrócenia posiadania Przedmiotu Najmu Wynajmującemu, jak również uprawnia Wynajmującego do złożenia zawiadomienia do właściwych organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia mienia Wynajmującego przez Najemcę.

 12. W przypadku braku terminowego zwrotu Pojazdu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru Pojazdu, kluczyków, polisy
   innych dokumentów przekazanych Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami w związku z tym poniesionymi.

§ 11

 

Wszelkie płatności z tytułu realizacji niniejszej umowy mogą być dokonywane przez Najemcę w następujący sposób:

 1. gotówką,

 2. kartą płatniczą / kartą kredytową

 3. przelewem, przy czym datą zapłaty jest dzień zaksięgowania środków na rachunku Wynajmującego

 

V. Podstawowe obowiązki Najemcy

 

§ 12

 

 1. Najemca Pojazdu zobowiązany jest do:

 • posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego oraz obowiązujące przepisy prawa

 • .przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa ruchu drogowego

 • zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe uruchamianie wszelkich udostępnionych przez Wynajmującego lub będących na wyposażeniu Pojazdu urządzeń antykradzieżowych)

 • pozostawiania Pojazdu wyłącznie na parkingach strzeżonych lub miejscach monitorowanych

2. wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej Pojazdu tj.:

 • sprawdzania i uzupełniania poziomu płynów eksploatacyjnych, tj. płynu hamulcowego, oleju w silniku, płynu chłodzącego,

 • kontroli ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia,

 • sprawdzania działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych

 • utrzymywania Pojazdu w należytej czystości,

 • stosowania paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej Pojazdu

 • przestrzegania zaleceń producenta Pojazdu wskazanych w instrukcji obsługi Pojazdu

 • kontroli naciągu łańcucha oraz przeprowadzania smarowania łańcucha.

 • Najemca zobowiązany jest do pokrycia opłat administracyjnych związanych z korzystaniem z Pojazdu przez Najemcę,
  a nałożonych na Wynajmującego, w szczególności dotyczy to opłat za parkowanie pojazdu w strefach płatnego parkowania oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenia opłat za parkowanie, a także mandatów lub innych kar i opłat wynikających
  z naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Najemca ponosi odpowiedzialność.

 

§ 13

 

1. Najemca nie ma prawa:

 • dokonywania w Pojeździe przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem Pojazdu,

 • przekraczania dopuszczalnej ładowności Pojazdu,

 • wykonywania innych czynności mogących spowodować uszkodzenie Pojazdu. Zabroniona jest w szczególności wyczynowa jazda Pojazdem, dłuższa jazda poza drogami asfaltowymi, bezzasadne przekraczanie obrotów silnika, użytkowanie Pojazdu w sposób prowadzący do nadmiernego zużycia jego podzespołów lub ogumienia

 • wykorzystywania użyczonego pojazdu w zawodach, rajdach, w innych imprezach sportowych jak również w celach zarobkowych

 • przewożenia przedmiotów, które mogą zniszczyć lub uszkodzić pojazd

2. Najemcy nie przysługuje prawo do podnajmu, użyczania lub przekazywania Pojazdu osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Jeżeli Pojazd został udostępniony przez Najemcę innej osobie, obowiązkiem Najemcy jest rzetelne poinformowanie tej osoby o treści Regulaminu. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania osoby, której przekazał Pojazd.

3. W przypadku udostępnienia Pojazdu osobie trzeciej bez zgody Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest to uiszczenia opłaty zgodnie z Tabelą Opłat.

4. Najemcy nie przysługuje prawo do użytkowania Pojazdu poza granicami RP bez zgody Wynajmującego.

5. W przypadku udzielenia zgody przez Wynajmującego, przemieszczanie Pojazdu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest dozwolone na poniższych zasadach:

 • do wszystkich krajów Unii Europejskiej po wniesieniu stosownej opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem umieszczonym na stronie internetowej Wynajmującego,

6. pozostałych krajów Europy, pod warunkiem:

 • że jest to zgodne z zakresem terytorialnym ochrony polisy AC

 • uzyskania indywidualnej pisemnej zgody Wynajmującego na wniosek Najemcy,

 • podania planowanego terminu pobytu zagranicznego,

 • po wniesieniu stosownej opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem umieszczonym na stronie internetowej Wynajmującego

 • po uiszczeniu ewentualnej opłaty związanej z koniecznością zakupu dodatkowego ubezpieczenia (rozszerzenie AC, Zielona Karta itp.).

7. W przypadku przemieszczenia Pojazdu za granicę bez zgody Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego Opłaty wskazanej w Tabeli oraz pokrycia kosztów powrotnego transportu Pojazdu do siedziby Wynajmującego.

8. W wypadku wyjazdów poza granice kraju zakres usług świadczonych przez Wynajmującego jest ograniczony, a jakość wsparcia jest uzależniona od specyfiki danego regionu.

 

 

VI. Serwis, przeglądy i naprawy

 

§ 14

 

 1. Najemca jest zobowiązany do kontroli przebiegu kilometrów w celu sprawdzenia obowiązku wykonywania przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych zgodnie z planem obsługi Pojazdu oraz do kontroli ważności badań technicznych. Najemca ponosi odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku przestrzegania terminów przeglądów gwarancyjnych
  i pogwarancyjnych oraz kontroli ważności badań technicznych, o ile w umowie nie postanowiono inaczej,

 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii, uszkodzenia, wypadku lub kolizji, chyba że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej.

 3. W razie awarii Pojazdu lub konieczności wykonania czynności serwisowej, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. W przypadku usterki lub uszkodzenia podzespołów mechanicznych Pojazdu, zabrania się kontynuowania jazdy bez zgody Wynajmującego.

 4. Najemca nie ma prawa zlecania wykonania żadnych napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów, ani innych czynności naprawczych i obsługowych bez uprzedniej pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. Zgoda taka może być wydana także drogą elektroniczną (e-mail).

 5. Upoważnionym przedstawicielem Wynajmującego jest Doradca ds. Technicznych, obsługujący Infolinię Techniczną,
  tel.: +48 509463419.

 6. Zgłoszenie potrzeb w zakresie obsługi serwisowej, następuje w formie ustnej (telefonicznie lub osobiście) wraz z podaniem uzasadnienia (awaria, konieczność dokonania przeglądu i in.). Zgłoszenie należy skierować do osoby wymienionej
  w ust. 5. Przedstawiciel analizuje zgłoszenie i zarządza procesem obsługi (naprawy) Pojazdu, kierując go do odpowiedniej stacji serwisowej i zlecając bezpośrednio wykonanie niezbędnych prac.

 7. Przeglądy i naprawy należy wykonywać wyłącznie w serwisach mechanicznych i blacharsko-lakierniczych, wskazanych przez upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego na terenie całej Polski. Najemca nie ma prawa dokonywania planowej obsługi Motocykla poza granicami Polski.

 8. Najemca nie jest upoważniony do podpisywania faktur za wykonane prace, jako „osoba upoważniona do odbioru faktury" oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Wynajmującego.

 9. Najemca ma obowiązek upewnić się, przy dołożeniu należytej staranności, że wszystkie zlecone prace zostały rzetelnie wykonane oraz podpisać protokół odbioru Pojazdu z serwisu. Najemca ma ponadto obowiązek dopilnowania aby w dokumentacji technicznej Pojazdu odnotowane zostały wszelkie wymagane przez gwaranta dane związane z wykonaniem przeglądu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego.

 10. Najemca jest odpowiedzialny względem Wynajmującego za uszkodzenia Pojazdu, chyba, że do uszkodzenia doszło na skutek okoliczności, za które Najemca nie odpowiada. W szczególności Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia Pojazdu będące wynikiem:

 • braku oleju w silniku,

 • braku oleju w skrzyni biegów,

 • braku płynu hamulcowego,

 • utrzymywania nieodpowiedniego ciśnienia w oponach,

 • nieodpowiednim stanem ogumienia

 • przekroczenia dopuszczalnej ładowności,

 • zaniedbania stanu łańcucha,

 • używania Pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi oraz  umową i regulaminem, a także obowiązującymi przepisami i zasadami korzystania i eksploatacji pojazdów mechanicznych oraz ich podzespołów.

11. Najemca odpowiada również za ponadnormatywne zużycie bieżnika ogumienia wskazujące na naruszenie zasad eksploatacji Pojazdu wynikających z niniejszego regulaminu.

12. Korzystanie z assistance producenta lub towarzystwa ubezpieczeniowego Pojazdu nie zwalnia Najemcy z obowiązków wymienionych powyżej.

 

VII. Uszkodzenia, wypadek, kradzież Pojazdu

 

§ 15

 

 1. Wynajmujący zapewnia dobry stan techniczny Pojazdu w chwili jego wydania.

 2. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe z winy umyślnej, niedbalstwa lub lekkomyślności oraz za przypadkową utratę lub uszkodzenie Pojazdu, jeżeli go używa w sposób sprzeczny z umową, z jego właściwościami lub przeznaczeniem, albo bez zgody Wynajmującego powierza Pojazd innej osobie, a w szczególności w przypadku:

 • umyślnego uszkodzenia Pojazdu,

 • uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu, nietrzeźwości, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz bez ważnego prawa jazdy koniecznego ze względu na specyfikę Pojazdu,

 • jeżeli kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia,

 • kradzieży Pojazdu w przypadku braku należytego zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą z wyłączeniem przypadku rozboju stosownie do postanowień ogólnych warunków umów ubezpieczenia,

 • kradzieży Pojazdu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim lub udostępnione przez Wynajmującego urządzenia antykradzieżowe, lub Pojazd został w miejscu niestrzeżonym lub nieobjętym monitoringiem,

 • innych uszkodzeń, jeśli nie są objęte zakresem ubezpieczenia albo nie zostały pokryte przez ubezpieczyciela lub sprawcę szkody,

 • innych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczenia oraz przepisów prawa, a także niniejszego regulaminu.

3. Pod pojęciem szkody rozumie się szkodę rzeczywistą oraz utracone korzyści.

4. Pojazd każdorazowo posiada ubezpieczenie OC, AC, NNW, ASS.

5. Najemca każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się oraz do przestrzegania ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia Pojazdu oraz ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania.

6. Wynajmujący udostępnia Najemcy obowiązujące ogólne warunki umów ubezpieczenia przy zawarciu umowy najmu oraz
w każdym czasie w oddziale Wynajmującego. Polisy wznawiane są dostarczane przez Wynajmującego do siedziby Najemcy na wskazany adres do doręczeń.

7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie wartości wynajmowanego Pojazdu powstałe w czasie trwania najmu, a nie objęte ochroną określoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia, przez co rozumie się również odmowę wypłaty odszkodowania.

8. Najemca ponosi w stosunku do Wynajmującego odpowiedzialność za niedopełnienie lub nienależyte dopełnienie obowiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia i jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów i strat powstałych wskutek okoliczności i zdarzeń, które wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, w tym spowodowane niedopełnieniem wymogów formalnych przy zgłaszaniu szkody.

9. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z prowadzeniem Pojazdu.

10. Jeżeli szkoda nie została objęta ubezpieczeniem Najemca zobowiązuje się dodatkowo do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za zaangażowanie w proces usunięcia uszkodzeń w wysokości 10% kosztów naprawy.

11. Jeżeli w polisie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia przewidziany jest udział własny w likwidacji szkody, Najemca zobowiązany jest do jego pokrycia.

12. W każdym przypadku kolizji drogowej albo wypadku Najemca zobowiązany jest do :

 • natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu na drodze oraz postępowania ściśle według instrukcji upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego,

 • wezwania policji na miejsce zdarzenia i dopilnowania sporządzenia protokołu z miejsca zdarzenia

 • uzyskania danych sprawcy i jego polisy OC

 • zabezpieczenia pojazdu i uniemożliwienia dalszego jego uszkadzania

 • niezwłocznego zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi (w terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia AC lub w terminie 3 dni roboczych w przypadku szkody likwidowanej z OC sprawcy

 • składania oświadczeń oraz przedkładania dokumentów wskazanych przez Wynajmującego (w tym druku zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi) oraz Ubezpieczyciela – w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wynajmującego lub Ubezpieczyciela potrzeby złożenia oświadczenia lub przedłożenia dokumentu, chyba że zostanie wskazany inny termin

 • współpracy z Wynajmującym w procesie likwidacji szkody i ewentualnym procesie sądowym w szczególności informowania go o przebiegu postępowania likwidacyjnego oraz dostarczania dokumentów i oświadczeń potwierdzające zasadność roszczeń kierowanych do ubezpieczyciela.

13. W przypadku niepoinformowania w czasie 12 godzin od zdarzenia (w tym uszkodzeniu Pojazdu w wyniku kolizji) o tym zdarzeniu Użyczającego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za koszty wynikające z zawinionego lub wynikającego z niedbalstwa braku przekazania tejże informacji.

14. Najemcy nie wolno dokonywać napraw uszkodzonego Pojazdu we własnym zakresie.

15. W czasie trwania najmu Wynajmujący będzie zobowiązany do naprawy szkód częściowych Pojazdu wyłącznie, gdy będą one zagrażały bezpieczeństwu użytkowników lub osób trzecich.

 

§ 16

 

 1. W przypadku kradzieży Pojazdu, Najemca zobowiązany jest do wezwania Policji i dopilnowania sporządzenia protokołu
  z miejsca zdarzenia. Za indywidualną zgodą Wynajmującego dopuszcza się odstąpienie od tego obowiązku przy drobnych szkodach likwidowanych z polisy auto-casco.

 2. Poza obowiązkiem opisanym w ust. 1 Najemca zobowiązany jest w przeciągu 1 godziny od ujawnienia tego zdarzenia poinformować o tym fakcie Wynajmującego oraz niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu kluczyki i dokumenty od Pojazdu. W przeciwnym razie Najemca zostanie obciążony kwotą stanowiącą równowartość rynkową Pojazdu stanowiącego przedmiot najmu.

 3. Najemca zobowiązany jest współpracować z Wynajmującym w procesie likwidacji szkody i ewentualnym procesie sądowym w szczególności informować go o przebiegu postępowania likwidacyjnego oraz dostarczyć dokumenty
  i oświadczenia potwierdzające zasadność roszczeń kierowanych do ubezpieczyciela.

 

§ 17

 

 1. Po dokonaniu zwrotu lub wymiany Pojazdu, Wynajmujący ma prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:

 1. uzupełnienia wyposażenia Pojazdu lub jego części opisanych w Protokole Przekazania/Odbioru oraz odszkodowaniem za przekraczające normalne zużycie Pojazdu (w tym również elementów tapicerki, felg, ogumienia),

 2. naprawy  uszkodzeń  spowodowanych  niewłaściwą  eksploatacją  Pojazdu  lub zaniedbaniem Najemcy, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na podstawie umowy ubezpieczenia AC,

 3. przywrócenia Pojazdu do stanu odpowiadającego normalnemu zużyciu,

 4. naprawy lub wymiany opon Pojazdu w przypadku stwierdzenia, iż zużycie bieżnika jest nieadekwatne do okresu użytkowania Pojazdu przy założeniu korzystania z Pojazdu zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.

 1. W przypadkach wymienionych w ust. 1, wysokość odszkodowania ustala się w oparciu o kalkulację naprawy sporządzoną przez podmiot będący autoryzowanym dealerem lub w oparciu o fakturę VAT dokumentującą koszty usunięcia uszkodzeń lub uzupełnienia wyposażenia Motocykla. W przypadku kalkulacji naprawy do ustalenia kosztów naprawy stosowany będzie system Audatex, a w przypadku konieczności zakupu części aktualnie obowiązujące cenniki części dealera.

 

§ 18

 

Najemca nie odpowiada za uszkodzenia eksploatacyjne Pojazdu. W Protokole Zwrotu wskazuje się wyłącznie uszkodzenia Pojazdu inne niż eksploatacyjne. Najemca uprawniony jest do zgłoszenia zastrzeżeń do Protokołu Zwrotu w przypadku kwestionowania rodzaju uszkodzeń wpisanych do Protokołu Zwrotu, pod rygorem utraty uprawnienia do ich zgłoszenia
w terminie późniejszym .

§ 19

1. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia Pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny, w miarę możliwości zapewni Najemcy pojazd zastępczy. Pojazdem zastępczym jest motocykl o parametrach możliwie najbardziej zbliżonych do Pojazdu będącego przedmiotem najmu. W przypadku braku możliwości udostępnienia pojazdu zastępczego, Wynajmujący zwróci Najemcy część czynszu najmu za nie wykorzystany okres najmu. Udostępnienie pojazdu zastępczego nie nastąpi w razie:

 • utraty dowodu rejestracyjnego,

 • utraty polisy ubezpieczeniowej,

 • utraty kluczyków Pojazdu,

 • utraty tablicy rejestracyjnej,

 • unieruchomienia Pojazdu poza terytorium RP,

 • unieruchomienia Pojazdu z wyłącznej winy Najemcy

2. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu zastępczego niezwłocznie po odebraniu Pojazdu, ale najpóźniej w następnym dniu po otrzymaniu informacji o możliwości odbioru Pojazdu.

 • W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 pkt A-F najem trwa nadal, a Wynajmujący zobowiązuje się do niezwłocznego odtworzenia utraconego elementu. opisanego w punktach A-D

 • W  przypadku utraty kluczyków Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą i do niezwłocznego powiadomienia o utracie kluczyków upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego i postępowania według jego wskazówek.

 

 

VIII. OPŁATY, KARY UMOWNE

 

§ 20

 

 1. Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kar umownych oraz opłat w przypadku zaistnienia zdarzeń przewidzianych w umowie najmu oraz regulaminie, a także wskazanych w Tabeli Opłat stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.

 2. W przypadku zaistnienia wielu zdarzeń stanowiących podstawę do nałożenia na Najemcę kary umownej lub obciążenia Najemcy opłatą, kary umowne oraz opłaty zostaną naliczone za każde zdarzenie z osobna. Naliczone kary umowne oraz opłaty sumują się.

 3. Wynajmujący uprawniony jest według własnego wyboru do potrącenia naliczonych kar oraz opłat, a także innych świadczeń przewidzianych w umowie oraz regulaminie z wpłaconej przez Najemcę kaucji.

 4. Zastosowane w regulaminie oraz umowie najmu kary umowne oraz opłaty nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Wynajmującego naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy za szkody będące następstwem nieosiągnięcia celu podróży przez Najemcę z uwagi na awarię lub uszkodzenie Przedmiotu Najmu.

 2. Wszelkie zmiany w treści umowy najmu Przedmiotu Najmu wymagają zgody obu Stron wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.

 3. W przypadku zawarcia umowy najmu z podmiotem nie będącym konsumentem, wszelkie spory związane z zawarciem, realizacją i rozwiązaniem umowy najmu będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Wynajmującego.

 4. W przypadku zawarcia umowy najmu z podmiotem nie będącym konsumentem, wyłącza się odpowiedzialność Wynajmującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Najmu, a ponadto odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa Wynajmującego względem Najemcy jest ograniczona do winy umyślnej.

 5. Ewentualna nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień. Strony zobowiązują się zastąpić nieważne lub bezskuteczne postanowienie Regulaminu regulacjami, które w najbliższy sposób odpowiadać będą celowi postanowienia, które uznano za nieważne lub bezskuteczne.

 

X. TABELA OPŁAT (podane kwoty są kwotami brutto):

 

 

Odtworzenie utraconego dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub polisy ubezpieczeniowej (jeżeli były wydane)

369,00 zł za 1 dokument

wymiana kluczyków, zamków lub stacyjki spowodowana zagubieniem kluczyka

według ceny autoryzowanego serwisu + 50,00 zł

Demontaż części wyposażenia Pojazdu, dokonanie przeróbek lub innych zmian w Pojeździe bez zgody Wynajmującego

500,00 zł (za każdą część/zmianę/przeróbkę)

Wymiana ogumienia spowodowana niewłaściwą eksploatacją

koszt ogumienia oraz wymiana według ceny autoryzowanego serwisu + 200,00 zł

Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i organów administracji o użytkowniku Pojazdu, którym dokonano wykroczenia

40,00 zł za każdą czynność

Zwłoka w zwrocie Pojazdu (w tym pojazdu zastępczego)/odszkodowanie za bezumowne korzystanie z Pojazdu

trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu brutto za każdą dobę zwłoki/bezumownego korzystania

Uzupełnienie brakującego paliwa

koszt brakującego paliwa + 100,00 zł usługa tankowania

Zwrot nieumytego Pojazdu

koszt mycia + 100,00 zł

Brak poinformowania Wynajmującego o konieczności wykonania przeglądu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego

Koszt przywrócenia gwarancji lub 3000,00 zł w przypadku gdy przywrócenie gwarancji jest niemożliwe

Brak poinformowania Wynajmującego o konieczności wykonania badań technicznych

400,00 zł

Udostępnienie Pojazdu osobie nieuprawnionej bez zgody Wynajmującego

5000,00 zł

Przemieszczenie bez zgody Wynajmującego Pojazdu za granicę RP lub przemieszczanie Pojazdu za granicą RP niezgodnie z ustaleniami z Wynajmującym

5000,00 zł

Zezwolenie na wyjazd poza granice Polski (kraje UE)

123,00 zł

Brak udziału Najemcy w procesie likwidacji szkody

110 % kosztów naprawy Pojazdu

Dodatkowy Kierowca

……..

Zmiana miejsca zwrotu Pojazdu

………

 

 

 

 

…………………………………………….                        ………………………………………….

Podpis Wynajmującego                                                     Podpis Najemcy

bottom of page